top of page

PLANT CLINIC

Public·125 members
Robert Hall
Robert Hall

Bozanstvena Komedija Cela Knjiga.pdf: Savjeti i trikovi za pisanje eseja o Danteovoj Božanstvenoj komediji


BoÅanstvena komedija: Danteov epski put kroz zagrobni svet
BoÅanstvena komedija je jedno od najveÄih dela svetske knjiÅevnosti, koje je napisao italijanski pesnik Dante Alighieri u 14. veku. To je alegorijska poema koja opisuje Danteov put kroz tri dela zagrobnog sveta: Pakao, ÄistiliÅte i Raj. Na tom putu, Dante se susreÄe sa raznim likovima iz istorije, mitologije, literature i svog vremena, koji simbolizuju razliÄite grehe i vrline. Danteov vodiÄ kroz Pakao i ÄistiliÅte je rimski pesnik Vergilije, a kroz Raj ga vodi njegova ljubav Beatrisa.
Bozanstvena Komedija Cela Knjiga.pdf


DOWNLOAD: https://rempwebbuylin.blogspot.com/?file=2uExCuBoÅanstvena komedija je podeljena na 100 pevanja, od kojih je 34 u Paklu, 33 u ÄistiliÅtu i 33 u Raju. Svako pevanje ima od 136 do 151 stiha, koji su pisani tercinama (strofama od tri stiha) sa rimom aba bcb cdc ded... Ovaj stih se naziva danteanska tercina i smatra se Danteovim originalnim doprinosom italijanskoj poeziji. Dante je pisao na narodnom jeziku (toskanskom dijalektu), a ne na latinskom, Åto je takoÄe bilo novina u to doba. On je time Åeleo da svoje delo uÄini dostupnim Åiroj publici i da afirmiÅe italijanski jezik kao knjiÅevni.


BoÅanstvena komedija je nastala u periodu Danteovog progonstva iz Firence (1302-1321), gde je bio optuÅen za politiÄku zaveru. Dante je bio pripadnik belih gvelfa, stranke koja se suprotstavljala papi Bonifaciju VIII i crnom gvelfima, koji su podrÅavali papinu vlast nad Italijom. Dante je bio razoÄaran stanjem u svojoj zemlji i crkvi, koje su bile podeljene i korumpirane. On je u svojoj poemi izrazio svoju viziju pravednog i harmoniÄnog druÅtva, koje bi bilo pod uticajem rimske tradicije i hriÅÄanske vere.


BoÅanstvena komedija je delo koje ima viÅestruko znaÄenje i koje se moÅe Äitati na razliÄitim nivoima: kao istorijski dokument, kao politiÄki pamflet, kao filozofska rasprava, kao teoloÅka pouka, kao moralna alegorija, kao ljubavna pesma, kao umetniÄko remek-delo. Ona je uticala na mnoge pisce i umetnike posle Dantea, koji su se divili njenom stilu, imaginaciji i dubini. Ona je postala deo svetske kulturne baÅtine i simbol italijanskog nacionalnog identiteta.U nastavku Älanka Äemo dati kratak pregled svakog dela BoÅanstvene komedije i nekih od najpoznatijih scena i likova koji se u njima pojavljuju.


Pakao
Pakao je prvi i najduÅi deo BoÅanstvene komedije. On se sastoji od devet krugova koji se suÅavaju prema srediÅtu Zemlje, gde se nalazi Lucifer, najveÄi greÅnik. Svaki krug je namenjen za kaÅnjavanje odreÄene vrste greha, koja je proporcionalna teÅini greha. Dante i Vergilije ulaze u Pakao na Veliki petak 1300. godine, kroz vrata na kojima piÅe: "Ostavite svaku nadu vi koji ulazite" [^1^]. Oni prolaze kroz predpakao, gde su duÅe onih koji su Åiveli bez slave i srama, a zatim kroz Limb, gde su duÅe onih koji nisu krÅteni ili nisu poznavali hriÅÄanstvo. U drugom krugu poÄinje pravi Pakao, gde su greÅnici izloÅeni raznim mukama: oluji, kiÅi vatre, blatu, ledu, zmijama, divljim zverima, ognjenim grobovima i sl.


Neki od najpoznatijih likova koje Dante sreÄe u Paklu su: Paolo i FranÄeska da Rimini, ljubavnici koji su ubijeni od strane FranÄeskinog muÅa i koji su osuÄeni na veÄno lebdenje u oluji [^2^]; Ugo Kapeto, osnivaÄ dinastije AnÅuvinaca koja je vladala Napuljem i Sicilijom i koja je bila neprijatelj Danteovih belih gvelfa [^3^]; Farinata degli Uberti, voÄa crnih gvelfa koji je porazio Danteovu stranku u bici kod Montapertija [^4^]; Pjer dele Vigne, kancelar cara Fridriha II koji je izvrÅio samoubistvo zbog laÅnih optuÅbi [^5^]; Bruneto Latini, Danteov uÄitelj i prijatelj koji je bio osuÄen na veÄno trÄanje po vrelom pesku zbog sodomije ; Ugolino dela Äerardeska, plemiÄ koji je izdao svoj grad Pizu i koji je umro od gladi zajedno sa svojim sinovima i unucima u tamnici ; Bertran de Born, trubadur koji je podsticao sukob izmeÄu engleskog kralja Henrija II i njegovog sina Jovana ; i naravno Lucifer, bivÅi anÄeo koji se pobunio protiv Boga i koji je pretvoren u troglavog diva sa Åest krila koji ÅvaÄe tri najveÄa izdajnika: Judu Iskariotskog, Brutusa i Kasija .


ÄistiliÅte
ÄistiliÅte je drugi deo BoÅanstvene komedije. Ono se nalazi na juÅnoj hemisferi Zemlje, na planini koja se uzdiÅe iz okeana. Na vrhu planine je Zemaljski raj, gde se nalazi Beatrisa. ÄistiliÅte se sastoji od sedam terasa koje odgovaraju sedam smrtnih grehova: ponos, zavist, gnev, lenjost, pohlepa, proÅdrljivost i blud. Na svakoj terasi duÅe Äiste svo


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page